Prirodni resursi

Za prirodnu resursnu osnovicu područja turističke zajednice znakovita je slikovitost pitomih obronaka i vinograda, bujnost šuma, raznolikost životinjskog svijeta, brojnost slatkovodnih površina te kvaliteta lovišta. Prirodna vegetacija dobro je očuvana, sa šumama u višim predjelima te oranicama, livadama, pašnjacima i vinogradima na padinama i u nizinama.

Obronci Moslavačke gore obrasli su bjelogoričnim šumama, travama i kultiviranom vegetacijom, a dolina rijeke Ilove omeđena najkvalitetnijim šumama hrasta lužnjaka, graba, poljskog jasena i crne johe. Vodene površine – ribnjaci, rijeke, jezera, potoci, bare i močvarni tereni – zauzimaju više od 160  hektara.

Gotovo sve ribnjake puni rijeka Ilova. Rijeka Garešnica je kratkog toka i uskog korita, a nastala je istjecanjem iz umjetnog jezera u Podgariću. Na svom putu probija se kroz livade, šumarke i slikovita moslavačka sela, prilikom ulaska u područje Grada protječe pored jezera Skresovi, da bi se na kraju ulila u rijeku Ilovu. Lovišta su prostrana i bogata divljači, a često ih krasi i epitet – najkvalitetnija. Prostiru se na šume, livade, oranice i doline, gdje u slobodnoj prirodi obitavaju sve autohtone vrste sitne i krupne divljači: jelenska i srneća divljač, divlje svinje, zečevi, fazani, divlje patke i ostala sitna divljač od koje su najpoznatije prepelice i šljuke.

Prirodna staništa osobite biološke i krajobrazne vrijednosti te ugrožene i rijetke biljne i životinjske vrste na području Garešnice od prosinca 2014. godine nalaze se pod zaštitom Europske unije. Pravni temelj za zaštitu prirode u Europskoj uniji predstavljaju dvije direktive – Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) i Direktiva o zaštiti divljih ptica (Council Directive
2009/147/EC) kojima je uspostavljena ekološka mreža NATURA 2000. Direktiva o staništima najvažniji je i najzahtjevniji propis Europske unije u području zaštite prirode, a navodi oko 200 životinjskih i 500 biljnih vrsta čija staništa zahtijevaju zaštitu, posebno ističući vrste i staništa koja zahtijevaju žurne mjere zaštite. Direktiva o pticama usmjerena je na zaštitu, upravljanje i nadzor nad divljim pticama te njihovim
gnijezdima, jajima i staništima na području Europske unije, a posebno vodi računa o močvarnim područjima od međunarodne važnosti.

Cilj NATURE 2000 je osigurati dugoročni opstanak najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa. Njezin značaj ogleda se u tome što  predstavlja koncept koji po prvi put ujedinjuje sve zemlje članice Europske unije u zajedničkom nastojanju (i unutar istih zakonskih okvira) da zaštite staništa i ugrožene vrste duž njihova prirodnog područja rasprostiranja, neovisno o nacionalnim ili političkim granicama. Republika Hrvatska jedna je od triju europskih zemalja s  najvećom biljnom raznolikošću. Ekološka mreža obuhvaća 15,42% obalnog mora i 36,73% kopnenog teritorija. Sa 793 NATURA 2000 područja, veoma je važna kockica u europskoj slagalici ekološke mreže.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se ukupno 17 NATURA 2000 područja, od toga 14 područja očuvanja značajnih za divlje svojte i stanišne tipove tzv. POVS područja te 3 područja očuvanja značajna za ptice tzv. POP područja. Ukupna površina NATURE 2000 na području Županije iznosi 147.687,1 ha, što čini 55,68% od ukupne površine Županije.

Lokaliteti

LOKALITETI NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE DIREKTIVE O ZAŠTITI
PRIRODNIH STANIŠTA I DIVLJE FAUNE I FLORE

RIJEKA ILOVA (HR2001216)

Površina: 805,1 ha

Karakteristike: opskrbljuje ribnjake Končanica, Poljana, Hrastovac vodom, obrasla
vlažnim livadama i poplavnim šumama visoke kvalitete (Ilovski lug, Ilovski dol)

Zaštićene vrste:
vodozemci: crveni mukač
riblje vrste: bolen, paklare, gavčica, bjeloperajna krkuša, plotica, zlatni vijun
sisavci: europski dabar i europska vidra

RIBNJACI POLJANA (HR2000438)

Površina: 1.602,5 ha

Karakteristike: smješteni duž rijeke Ilove od naselja Hrastovac do Marinog Sela,
omeđeni poplavnim šumama hrasta lužnjaka i obradivim površinama

Zaštićene vrste:
biljne vrste: močvarna vegetacija na površini od 1.500 hektara

Sisavci: europska vidra

LOKALITET NA KOJI SE PRIMJENJUJU ODREDBE DIREKTIVE O ZAŠTITI DIVLJIH PTICA

POILOVLJE S RIBNJACIMA (HR100010)

Površina: 13.571,5 ha

Karakteristike: obuhvaća tri kompleksa šaranskih ribnjaka (Končanica, Poljana,
Hrastovac)

Zaštićene vrste:

Ptičje vrste: 62 vrste ptica (crnoprugasti trstenjak, vodomar, patka lastarka, patka žličarka, patka kržulja, patka zviždara, divlja patka, patka pupčanica, patka kreketaljka, divlja guska, guska glogovnjača, orao kliktaš, čaplja danguba, žuta čaplja, glavata patka, krunasta patka, patka njorka, bukavac nedogled, patka batoglavica, bijelobrada čigra, crna čigra, bijela roda, crna roda, eja strnjarica, eja močvarica, eja livadarka, crvenokljuni labud, crvenoglavi djetlić, sirijski (seoski) djetlić, crna žuna, velika bijela čaplja, mala bijela čaplja, crvenonoga vjetruša, bjelovrata muharica, crna liska, šljuka kokošica, sivi ždral, orao štekavac, čapljica voljak, rusi svračak, sivi svračak, crnorepa muljača, šumska ševa, modrovoljka, crna lunja, patka gogoljica, veliki pozvizdač, gak kvakavac, orao ribič, škanjac osaš, pršljivac, siva žuna, čaplja žličarka, siva štijoka, riđa štijoka, kokošica, obična čigra, crna prutka)

Pored prirodnih sastavnica (staništa i vrste) koje su zaštićene Uredbom o ekološkoj mreži, Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije (prema prethodno
izrađenoj Stručnoj podlozi zaštite prirode za reviziju Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije) i Prostornim planom uređenja grada Garešnice, evidentirane su
prirodne vrijednosti za koje se predlaže zaštita kako slijedi:

U kategoriji spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo: hrast lužnjak kod
crkve u Tomašici

U kategoriji park-šuma: šuma Žirovnjak

Turistički valorizirane prirodne atrakcije

DRŽAVNA LOVIŠTA:

VII/5 Gradina – Krnjača

VII/15 Zapadna Garjevica

VII/18 Trupinski – Pašijanski gaj

DRŽAVNA UZGAJALIŠTA:

VII/21 Garešnica

RIJEKE:

Rijeka Ilova

Rijeka Nova Toplica

Rijeka Garešnica

RIBNJACI:

Ribnjaci Poljana

Ribnjaci Hrastovac

Jezero Skresovi

VII/301 Bršljanica – Rogoža VII/302 Zobikovac – Ilovski Lug VII/304 Petkovača – Međuvođe VII/305 Radmenovača – Tomašica

MOSLAVAČKO VINOGORJE:

Dišničko vinogorje

Kapeličko vinogorje

Birdwatching

Birdwatching je rekreacijska aktivnost koja  podrazumijeva  opažanje različitih ornitoloških vrsta u njihovom prirodnom staništu golim okom ili uz pomoć dalekozora. Ipak, birdwatching u novije vrijeme postaje i novi vid održivog turizma. Na području rijeke Ilove i šaranskih ribnjaka zaštićene su čak 62 ptičje vrste (NATURA 2000). Intenzivniji razvoj birdwatchinga osigurati će se uspješnom provedbom projekta Zeleni vrtovi Poilovlja u okviru kojeg će se uspostaviti adekvatna infrastruktura (tematske staze, informativno-edukativni punktovi, promatračnice) i nabaviti potrebna oprema (dalekozori, teleskopi). Ptice je moguće promatrati i u obližnjem Palešniku, na OPG-u obitelji Ćuk u čijim voćnjacima svakodnevno boravi više od 25 vrsta ptica. Konkretnom mjerom ide se i korak dalje, ka oblikovanju integralnog turističkog proizvoda u koji će svoje sastavnice ugraditi različiti pružatelji usluga stvarajući pritom jedinstveno iskustvo za birdwatchere: smještaj u tradicijskim kućama, vožnja kajacima i čamcima, kušanje  moslavačkih specijaliteta, razgledavanje etno zbirki.

OPG Ćuk

Palešnik 52,
43284, Hercegovac

Tel: 043 523 033

mob: 098/982-8677 – Mirjana

          099/707-3493 – Hrvoje

Na OPG-u se može vidjeti preko 25 vrsta ptica koje svakodnevno promatraju, a pojavljuju se čak i neke nove vrste , ali uz ptice se mogu vidjeti i brojne druge životinje na koje se posebno pazi da se zadrže u vocnjaku te da se ne ugrožavaju.